Skip to content Skip to navigation

Thông báo tạm đóng trang giấy xác nhận để nâng cấp hệ thống

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, 
Để nâng cấp hệ thống giấy xác nhận sinh viên, Phòng CTSV sẽ tạm thời đóng trang giấy xác nhận:http://ctsv.uit.edu.vn/gxn để nâng cấp hệ thống trong thời gian từ: 8 giờ 30 ngày 21/01/2015 đến 8 giờ 30 ngày 23/01/2015.
Các yêu cầu về giấy xác nhận trong thời gian này, sinh viên vui lòng liên hệ phòng CTSV (A.101) để được hỗ trợ cấp giấy xác nhận.