Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ sinh viên.

Sinh viên  xin cấp lại thẻ vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên ( A.101) nhận lại thẻ sinh viên.