Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức tư vấn tâm lý cho sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên thời gian tổ chức tư vấn tâm lý cho sinh viên.

Thời gian: 9 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2014

Địa điểm: Giảng đường 1.

Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy của trường

Chuyên đề tư vấn: Cùng sinh viên bước qua khủng hoảng.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.