Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 24/2014: Nộp hồ sơ Diện thu hồi đất - Quỹ 156

Phòng Công tác Sinh viên thông báo  sinh viên về việc nộp hồ sơ Diện thu hồi đất - Quỹ 156.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 ngày 15/10/2014.

Địa điểm: nộp trực tiếp tại phòng CTSV (A.101)

Mọi thắc mắc về chế độ TCXH và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email ctsv@uit.edu.vn

Lưu ý: Phòng CTSV không giải quyết hồ sơ sinh viên nộp trễ hạn

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm. Riêng mẫu đơn, sinh viên vào phần các biểu mẫu download mẫu đơn.

File đính kèm: