Skip to content Skip to navigation

Thông báo về bài thi kết thúc " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian thi kết thúc " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm" như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-ĐHCNTT-CTSV về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm. Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm như sau:

Hình thức thi: sinh viên làm bài thi online tại nhà, sinh viên được làm bài kiểm tra 2 lần và sẽ tính điểm cuối cùng.

Thời gian: từ 12g00 (thứ 7, ngày 30/8/2014) đến 12g00 (chủ nhật, ngày 31/8/2014).

Đối tượng: Sinh viên khoá 2011, khoá 2012, khoá 2013.

Link làm bài thu hoạch: http://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=9094

Đề nghị Sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

--------------

Kết quả bài kiểm tra: file đính kèm . Sinh viên kiểm tra và nếu có thắc mắc thì liên hệ ở  http://forum.uit.edu.vn/threads/48294 trước ngày 07/09/2014. 

File đính kèm: