Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên học Tuần sinh hoạt công dân SV cuối khóa

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên khóa 2010.

Sinh viên phải tham gia đầy đủ buổi học đã đăng ký. Riêng ngày 12/7/2014 tất cả sinh viên phải tham dự đầy đủ.

Sinh viên xem file đính kèm, lưu ý từng sheet chia theo từng ngày.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Chị Vi - Phòng CTSV ; email: vidtn@uit.edu.vn

File đính kèm: