Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn thực hiện MGHP chính thức

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện MGHP từ năm học 2013-2014 như sau: 

1. Sinh viên đã nộp hồ sơ MGHP cần kiểm tra và bổ sung hồ sơ: 

- Sinh viên kiểm tra danh sách hồ sơ MGHP đã nộp xem có đúng đối tượng, họ tên, lớp;

- Sinh viên có tên trong danh sách MGHP nộp bổ sung Đơn đề nghị MGHP và Đơn cam kết. Riêng đơn đề nghị MGHP, sinh viên không cần liên hệ Khoa/ Bộ môn xin xác nhận, Phòng CTSV sẽ tổng hợp và liên hệ Khoa/Bộ môn xác nhận.

- Sinh viên thuộc đối tượng bị khuyết tật bổ sung thêm giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ( photo công chứng).

2. Sinh viên chưa nộp hồ sơ MGHP nhanh chóng nộp hồ sơ và làm đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, thời gian nộp cho đến hết 16 giờ 30 ngày 30/6/2014. 

Lưu ý: tất cả giấy tờ photo đều có công chứng ( không quá 6 tháng).