Skip to content Skip to navigation

Kết quả Điểm rèn luyện sinh viên DỰ KIẾN Học kỳ 2 Năm học 2022-2023

Phòng CTSV thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 2 năm học 2022-2023. Đây là kết quả DỰ KIẾN trước khi ra Hội đồng đánh giá.

Sinh viên xem điểm tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl và phản hồi nếu có tại: https://forum.uit.edu.vn/node/565253 trước 08g00 ngày 18/08/2023.