Skip to content Skip to navigation

781/QĐ-ĐHCNTT, 02/8/2023 - Quyết định xử lý kỷ luật sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên công bố Quyết định xử lý kỷ luật sinh viên.

Sinh viên xem file đính kèm.

File đính kèm: