Skip to content Skip to navigation

Về Việc Đăng Ký Ở Ký Túc Xá Năm Học 2023-2024 Đối Với Sinh Viên Đang Nội Trú Và Sinh Viên Ngoại Trú Từ Năm 2 Trở Lên Thuộc ĐHQG-HCM

Ngày 26/7/2023, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ban hành thông báo số 412/TB-TTQLKTX về việc đăng ký và sắp xếp sinh viên đang nội trú và sinh viên ngoại trú từ năm 2 trở lên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ở Ký túc xá năm học 2023-2024 gồm các nội dung sau

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

  1. Đối với sinh viên đang nội trú ở KTX năm học 2022-2023

Sinh viên nội trú tại Ký túc xá (KTX) năm học 2022-2023 thuộc các cơ sở đào tạo đã ký thỏa thuận hợp tác với TTQLKTX (đính kèm phụ lục I) không thuộc các đối tượng tại mục 1.1, 1.2 cụ thể như sau:

1. 1 Sinh viên thuộc diện không được đăng ký

1.2 Sinh viên thuộc diện được đăng ký có điều kiện

2. Đối với sinh viên ngoại trú từ năm 2 trở lên thuộc ĐHQG-HCM

II. VỀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ PHẢN HỒI ĐĂNG KÝ

1. Thời gian đăng ký

2. Hình thức đăng ký

3. Phản hồi kết quả đăng ký

III. VỀ THỜI GIAN Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2023-2024

1. Thời gian ở KTX

2. Sinh viên đăng ký ở một học kỳ (từ ngày 01/8/2023 đến 31/01/2024)

IV. VỀ THỦ TỤC NHẬN PHÒNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TỪ NĂM 2 TRỞ LÊN

V.  VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN

  1. Bảo hiểm Y tế
  2. Bảo hiểm tai nạn

VI. KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

1. Trung tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên nội trú ở KTX theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT”

2. Đối với sinh viên không đăng ký khám sức khỏe định kỳ tại KTX (gồm sinh viên đã có giấy khám sức khỏe hoặc chưa tham gia khám sức khỏe định kỳ).

VII. VỀ CÁC KHOẢN THU, MỨC THU

  1. 1. Các khoản thu và mức thu

2.Thời gian thanh toán

3. Hình thức thanh toán

VIII. VỀ MIỄN, GIẢM PHÍ NỘI TRÚ NĂM HỌC 2023-2024

    Đối tượng, thời gian, địa điểm thủ tục nộp hồ sơ chi tiết xem tại Thông báo số: 411/TB-TTQLKTX ngày 26/7/2023  Thông báo tại đây

IX. VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem chi tiết thông báo đính kèm.

Thông tin chi tiết đính kèm tại đây: Thông báo

Phụ lục I Danh sách các cơ sở đào tạo  ký thỏa thuận hợp tác: phụ lục tại đây

Phụ lục II Thời gian sinh viên đang nội trú đăng ký ở ký túc xá: phụ lục tại đây

Phụ lục III Hướng dẫn sinh viên nội trú đăng ký trực tuyến KTX năm học 2023 – 2024: phụ lục tại đây

Phụ lục IV Hướng dẫn sinh viên đăng ký ở ktx trực tuyến năm học 2023 - 2024: phụ lục tại đây

Phụ lục V Lệ phí phòng ở năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026: phụ lục tại đây

Phụ lục VI Hướng dẫn quy trình thanh toán online: phụ lục tại đây

Phụ lục VII Danh sách điện thoại, email: phụ lục tại đây

Phụ lục VIII Mẫu khám sức khỏe định kỳ: phụ lục tại đây