Skip to content Skip to navigation

Thông tư hướng dẫn MGHP của Bộ GDĐT-Bộ TC-Bộ TTNXH

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ký ngày 15/11/2010: Hướng dẫn thực hiện  một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ký ngày 14/5/2010: Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo  dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dântừ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ký ngày 14/5/2010: Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo  dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dântừ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Tập tin đính kèm: TT_29_2010.pdf
Tập tin đính kèm: ND49CP.pdf