Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v sinh viên đăng ký xét chọn “Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025" năm 2023

THÔNG BÁO
V/v sinh viên đăng ký xét chọn
“Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025" năm 2023

 Căn cứ kế hoạch số 17/KH-ĐHCNTT ngày 12 tháng 6 năm 2023 về Kế hoạch thực hiện triển khai "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025" năm 2023;

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện và khởi nghiệp.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đăng ký xét chọn “Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” năm 2023, cụ thể như sau:

- Hình thức tuyên dương: Giấy khen Ban giám hiệu và đề xuất khen thưởng cấp cao hơn.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 16/6/2023 – 30/6/2023.

- Đối tượng: Là sinh viên hệ chính quy đang còn học tại Trường hoặc sinh viên chính quy đã tốt nghiệp không quá 6 tháng kể từ ngày ra thông báo (căn cứ theo quyết định tốt nghiệp):

·           Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sinh viên không bị xử lý kỷ luật, không vi phạm quy chế của Nhà trường, tham gia Bảo hiểm y tế  theo quy định hiện hành. 

·           Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, khởi nghiệp hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế hoặc có sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, có bài báo tại các hội nghị quốc tế, tạp chí khoa học trong và ngoài nước, hoặc vượt khó, vươn lên học giỏi hoặc có hành động mưu trí, dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp.

·           Tham gia có hiệu quả các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

-  Forum trường; https://forum.uit.edu.vn

-  Email ctsv@uit.edu.vn.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN
“GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2023-2025" NĂM 2023

I.  Quy trình thực hiện

Bước 1 (từ ngày 16/6/2023 đến ngày 30/6/2023):

Sinh viên đăng ký trên link: https://link.uit.edu.vn/GuongTienTienSinhVien2023

Bước 2 (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 07/7/2023):

Phòng CTSV công khai danh sách đăng ký trên forum.uit.edu.vn

Phòng CTSV tổng hợp trình Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên thông qua danh sách.

Bước 3 (Từ 08/7/2023 – 15/07/2023)

Phòng CTSV công khai danh sách sinh viên được hội đồng thông qua trên forum.uit.edu.vn.