Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú năm học 2016 - 2017

Căn cứ thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Nhằm tạo cơ sở để Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên ngoại trú có môi trường ăn ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú, Nhà trường đề nghị:
- Tất cả sinh viên không nội trú ở KTX ĐHQG-HCM, KTX Xã hội hóa, Nhà khách ĐHQG-HCM phải nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú do Công an phường/xã xác nhận (lưu ý: xác nhận có đóng dấu mộc tròn đỏ). Thời gian xác nhận nơi cư trú từ ngày 05/9/2016 đến nay.
- Sinh viên vào phần lý lịch: https://daa.uit.edu.vn/khaibaolylich kiểm tra thông tin nơi cư trú sau đó xuất “Phiếu xác nhận”. Nếu sinh viên tạm trú ở nhiều địa điểm thì cần nộp phiếu xác nhận tại tất cả các nơi mà sinh viên tạm trú trên 3 tháng. Sinh viên có thể tải mẫu giấy tại trang http://ctsv.uit.edu.vn/.
- Thời gian nộp phiếu xác nhận: từ ngày 26/6/2017 – 12/9/2017.
- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (A101)
Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ trên forum qua topic [Thông báo nộp phiếu xác nhận SV tại địa phương nơi cư trú 2017].
Đến thời hạn, sinh viên không nộp phiếu xác nhận về Phòng Công tác Sinh viên sẽ bị trừ 15 điểm rèn luyện theo quy định của mục 2.9 [Không nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú] trong Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017./.