Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2019-2020

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2019-2020 

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2019-2020

1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 

1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 

=> Sinh viên xem Quyết định tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-che-do-chinh-sach-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ ngày 10/12/2019 đến 15 giờ 30 ngày 17/12/2019

- Sáng: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.