Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mua BHYT và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/9/2013.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.


Tập tin đính kèm: Thong bao BHYT.jpg