Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ chính sách sinh viên, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ học kỳ 2 mới danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2018-2019 từ học kỳ 1 năm học 2018-2019 chuyển qua.

Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, lớp.

Sinh viên phản hồi và bổ sung hồ sơ thiếu về Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101) 

Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 22/3/2019.