Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ chính sách sinh viên, học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ mới VÀ danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 chuyển qua.

Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, lớp.

Sinh viên phản hồi và bổ sung hồ sơ thiếu về Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101) 

Thời gian: từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 14/10/2019.