Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ chính sách sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, lớp.

Sinh viên phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101) hoặc email: ctsv@uit.edu.vn

Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2016.

 

File đính kèm: