Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc kiểm tra bổ sung hồ sơ chính sách sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2016 -2017.

Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, và hồ sơ đã nộp và hồ sơ thiếu.

Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu cũng như điều chỉnh thông tin nếu có sai sót về Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101)

Thời gian: từ ngày thông báo đến 16g30 ngày 31/10/2016.