Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đặt hòm thư góp ý của Trường

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên, về việc đặt hòm thư góp ý của trường như sau:
Các thông tin chính gồm:
-Vị trí hòm thư: đặt trước cửa phòng A118. SV có thể gửi góp ý cho trường qua hòm thư đặt tại phòng A118.
- Phòng TT-PC-DBCL chỉ xử lý (chuyển đến các nơi cần thiết) các góp ý có tên và MSSV
- Khuyến khích SV để lại địa chỉ email, hoặc điện thoại liên lạc để phòng TT-PC-DBCL thông báo về quá trình xử lý thông tin góp ý. 
- Nếu SV yêu cầu giữ kín danh tính thì phòng TT-PC-DBCL sẽ cam kết thực hiện như yêu cầu và chịu mọi trách nhiệm nếu danh tính của SV góp ý bị lộ, gây ảnh hưởng đến cá nhân SV.