Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chính xác, công bằng và minh bạch, Phòng Công tác Sinh viên thông báo họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2023-2024 cấp lớp như sau:

Bước 1: Kiểm tra hoạt động:

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống quản lý điểm rèn luyện https://drl.uit.edu.vn/ bằng tài khoản chứng thực và kiểm tra các hoạt động tham gia trong bảng điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2023-2024 (các hoạt động được tính từ ngày 19/2/2024 – 07/07/2024). Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức hoạt động và các đơn vị tổ chức hoạt động phải giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại của sinh viên trước ngày 14/07/2024.

Đối với các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức hoặc cập nhật sinh viên liên hệ qua form https://link.uit.edu.vn/Capnhathoatdong trước ngày 14/7/2024 và theo dõi kết quả giải quyết tại: https://link.uit.edu.vn/Phanhoihoatdong

Bước 2: Họp lớp:

Thời gian: từ ngày 15/07/2024 đến ngày 24/07/2024

Thành phần: Cố vấn học tập, tập thể sinh viên lớp. Cuộc họp phải có từ 2/3 số sinh viên tham dự.      

Nội dung:

  • Đánh giá mức độ hoàn thành của Lớp trưởng:

+ Nếu có từ 70% trở lên SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành tốt.

+ Nếu có từ 50% đến dưới 70% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành.

+ Nếu có dưới 50% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Không Hoàn thành.

  • Bình chọn sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tổ chức (tối đa 10% SV lớp; nếu là số không nguyên thì được làm tròn lên thành số nguyên - ví dụ: 8,3 làm tròn thành 8; 7,5 làm tròn thành 8): từ 50% trở lên SV tham dự cuộc họp đồng ý.
  • Giải đáp thắc mắc liên quan đến điểm rèn luyện sinh viên của lớp học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Bước 3: Nộp biên bản:

Sau khi họp xét Cố vấn học tập các lớp gửi hồ sơ họp theo mẫu (kèm theo) qua Cổng thông tin đào tạo (CVHT đăng ký lịch họp lớp trên Cổng thông tin đào tạo (Mục Giảng viên > CVHT > Lịch Sinh hoạt CVHT, chọn Đăng ký họp lớp)) chậm nhất đến ngày 24/7/2024.

Bước 4: Lớp trưởng tạo hoạt động cập nhật kết quả họp xét bước 2 vào https://drl.uit.edu.vn/ chậm nhất đến ngày 24/7/2024

Bước 5: Phòng CTSV tổng hợp cập nhật nội dung đánh giá: (8/7/2024-02/8/2024)

Bước 6: Phòng  CTSV thông báo kết quả ĐRL dự kiến: (06/8/2024-08/8/2024)

Bước 7: Thông qua Hội đồng ĐRL cấp trường: (12/8/2024-14/8/2024)

  • Hội đồng ĐRL thông qua kết quả
  • Ban hành quyết định công nhận ĐRL

Lưu ý:

Các hoạt động sau sẽ được Phòng CTSV cập nhật ngày 02/08/2024:

  • Điểm học tập HK2 2023-2024;
  • Điểm học kỳ sau cao hơn học kỳ trước.