Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Thông báo số 11/TB-CTSV, ngày 23/02/2024 về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên kịp thời, công bằng và minh bạch, Phòng Công tác Sinh viên thông báo kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

Bước 1: Kiểm tra hoạt động: (23/02/2024-04/3/2024)

 • Đối với hoạt động thuộc đơn vị trực thuộc Trường tổ chức:
 • Khi tham gia hoạt động có điểm rèn luyện, sinh viên đăng nhập vào hệ thống quản lý điểm rèn luyện https://drl.uit.edu.vn/ bằng tài khoản chứng thực và kiểm tra các hoạt động tham gia trong bảng điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 (các hoạt động được tính từ ngày 01/08/2023 – 18/02/2024). Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức hoạt động và các đơn vị tổ chức hoạt động phải giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại của sinh viên trước ngày 04/03/2024.
 • Đối với các hoạt động ngoài Trường:

Bước 2: Họp lớp đánh giá ý thức, tinh thần, thái độ và hiệu quả của sinh viên tham gia công tác Ban cán sự lớp, sinh viên hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao của lớp: (23/2/2024-05/3/2024)

 • Cố vấn học tập cùng với ban cán sự lớp linh hoạt cách thức tổ chức họp lớp.
 • Thời gian họp lớp và gửi kết quả họp lớp về Phòng Công tác Sinh viên thông qua Cổng thông tin đào tạo chậm nhất đến ngày 06/3/2024.
 • Buổi họp lớp đảm bảo các yếu tố:
 • Thành phần: Cố vấn học tập, tập thể sinh viên lớp. Cuộc họp phải có từ 2/3 số sinh viên tham dự.       
 • Nội dung:
 • Đánh giá mức độ hoàn thành của Lớp trưởng:

+ Nếu có từ 70% trở lên SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành tốt.

+ Nếu có từ 50% đến dưới 70% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành.

+ Nếu có dưới 50% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Không Hoàn thành.

 • Bình chọn sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tổ chức: là sinh viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của lớp (tối đa 10% SV lớp; nếu là số không nguyên thì được làm tròn lên thành số nguyên - ví dụ: 8,3 làm tròn thành 8; 7,5 làm tròn thành 8): từ 50% trở lên SV tham dự cuộc họp đồng ý.
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến điểm rèn luyện sinh viên của lớp học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Bước 3: Lớp trưởng tạo hoạt động cập nhật kết quả họp xét bước 2 vào https://drl.uit.edu.vn/ chậm nhất đến ngày 06/3/2024

Bước 4: Phòng CTSV tổng hợp cập nhật nội dung đánh giá: (23/2/2024-12/3/2024)

Bước 5: Phòng CTSV thông báo kết quả ĐRL dự kiến: (13/3/2024-17/3/2024)

Bước 5: Thông qua Hội đồng ĐRL cấp trường: (18/3/2024-20/3/2024)

 • Hội đồng ĐRL thông qua kết quả
 • Ban hành quyết định công nhận ĐRL

Lưu ý:

Các hoạt động sau sẽ được Phòng CTSV cập nhật lại vào ngày 06/03/2024:

- Điểm học tập HK1 2023-2024;

- Điểm học kỳ sau cao hơn học kỳ trước.