Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức thi lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm và Kết quả

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thi lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm dành cho sinh viên không đạt ở đợt 1, năm học 2015-2016.

Sinh viên thi lại Đạt sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện xét ở HK 1 năm học 2015-2016. Riêng sinh viên thi lại không đạt vẫn bị trừ 25 điểm theo quy định

Thời gian bắt đầu thi: 13:00 ngày 14/01/2016 - 13:00 ngày 18/01/2016.

Sinh viên đăng nhập vào https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=26379

Sinh viên được thi tối đa 2 lần và lấy điểm lần thi cuối cùng.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV qua http://forum.uit.edu.vn/threads/59829.

Kết quả thi ở file đính kèm

 

File đính kèm: