Skip to content Skip to navigation

Thông báo thực hiện khảo sát tình hình sức khoẻ tinh thần của sinh viên ĐHQG-HCM

Thông báo thực hiện khảo sát tình hình sức khoẻ tinh thần của sinh viên ĐHQG-HCM

Chào các bạn sinh viên !

Nhằm đánh giá về sức khoẻ tinh thần, cảm nhận hạnh phúc ở trường học của sinh viên ĐHQG-HCM; làm cơ sở xây dựng và đề xuất mô hình tư vấn tâm lý trong trường học tại ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM triển khai khảo sát sinh viên ĐHQG về vấn đề này.

Phòng CTSV mời các bạn sinh viên UIT tham gia khảo sát bằng cách dùng email sinh viên (mssv@gm.uit.edu.vn) đăng nhập vào link: https://link.uit.edu.vn/Khao-sat-suc-khoe-tinh-than   (sinh viên mất khoảng 15 – 20 phút để hoàn thành khảo sát)

Tất cả dữ liệu thu thập được từ phiếu khảo sát này đều được bảo mật. Dữ liệu này sẽ được phân tích,  làm cơ sở xây dựng và đề xuất mô hình tâm lý trong trường học tại ĐHQG-HCM. Thông tin cá nhân  và các dữ liệu khảo sát không dùng để cung cấp cho một bên nào khác.

Phòng CTSV mời các bạn SV tham gia công việc này.