Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí HK1 năm học 2022-2023, trình độ đào tạo đại học chính quy

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023, trình độ đại học chính quy của Phòng Kế hoạch tài chính.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại https://khtc.uit.edu.vn/content/thong-bao-thu-hoc-phi-hk1-nam-hoc-2022-2...