Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nhận tiền Trợ cấp xã hội và sinh viên Khuyết tật được hỗ trợ mua chi phí đồ dùng học tập - HK1 năm học 2015-2016

Phòng CTSV thông báo về việc Nhận tiền hỗ trợ HK1 2015-2016 như sau:

 

1. Đối tượng áp dụng:

 

- 10 sinh viên được trợ cấp xã hội theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 19/11/2015

- 03 sinh viên được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật theo Quyết định số 41/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 19/11/2015.

 

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền hỗ trợ:

 

- Thời gian: Ngày 08/12/2015

 

           Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

           Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

 

- Địa điểm: Phòng KHTC (A.113)