Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi thời gian Tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên cấp trường và sẽ được tổ chức vào thời gian như sau:

Thời gian: 08g00 ngày 10 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường E.