Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 48/2016 - Nộp hồ sơ hưởng chính sách cho SV khuyết tật HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hưởng chính sách dành cho sinh viên khuyết tật học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016

Địa điểm: Phòng A.101

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn

Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-ho-tro-chinh-sach-giao-duc-doi-v...

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm