Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 47/2016 - Nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội phí học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016

Địa điểm: Phòng A.101

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn

Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-tro-cap-xa-hoi

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm