Skip to content Skip to navigation

Thông báo - Sinh viên cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19

THÔNG BÁO 
SINH VIÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN TIÊM CHỦNG VACCINE PHÒNG CHỐNG COVID-19

 

Nhằm nắm bắt tình hình sinh viên đã được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể tất cả các sinh viên chính quy văn bằng 1 thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin tiêm chủng. 

Thời gian cập nhật: từ 15/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021
Link cập nhật (sinh viên dùng email sinh viên đăng nhập để cập nhật): https://link.uit.edu.vn/khaosattiemvaccine

Lưu ý:
1. Sinh viên đã cập nhật khi có thay đổi phải cập nhật lại thông tin tiêm chủng
2. Sinh viên chưa tiêm chủng vẫn phải cập nhật thông tin.