Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK2 năm 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Thời gian nộp tất cả các loại hồ sơ: đến 16 giờ 30 ngày 17/3/2021.

Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng CTSV (A.101).

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại email ctsv@uit.edu.vn
Sinh viên xem file chi tiết đính kèm