Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ hưởng chính sách cho SV khuyết tật HK2 năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hưởng chính sách dành cho sinh viên khuyết tật học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 15/4/2016

Địa điểm: Phòng A.101

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm