Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023 - Dành cho Khóa 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2022-2023 - DÀNH CHO KHÓA 2022.

Bước 1: Sinh viên đọc kỹ văn bản hướng dẫn chế độ cho từng đối tượng 

Thông báo số 114: Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên Học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo số 115: Về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội Học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo số 116: Về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật Học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo số 117: Về việc nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau

Sinh viên chuẩn bị các minh chứng, giấy tờ theo nội dung thông báo.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Thời gian nộp tất cả các loại hồ sơ: đến 16 giờ 30 ngày 20/10/2022.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.101).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua forum: https://forum.uit.edu.vn/node/558510

Sinh viên xem và đọc kỹ file chi tiết đính kèm trước khi nộp hồ sơ.