Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách HK2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Bước 1: Sinh viên đọc kỹ văn bản hướng dẫn chế độ cho từng đối tượng 

Thông báo số 45: Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên -  HK2 năm học 2022-2023

Thông báo số 46: Về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội - HK2 năm học 2022-2023

Thông báo số 47: Về việc nộp hồ sơ chính sách giáo dục đối với người khuyết tật - HK2 năm học 2022-2023

Thông báo số 48: Về việc nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số -HK2 năm học 2022-2023

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Tất cả các biểu mẫu, mẫu đơn, sinh viên xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau

Sinh viên chuẩn bị các minh chứng, giấy tờ theo nội dung thông báo.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Thời gian nộp tất cả các loại hồ sơ: đến 16 giờ 30 ngày 24/4/2023.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.101).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua forum: https://forum.uit.edu.vn/node/563771

Lưu ý:

- Sinh viên xem và đọc kỹ file chi tiết đính kèm trước khi nộp hồ sơ.

- Sinh viên đã được MGHP ở đợt 1 - học kỳ 2 năm học 2022-2023 không nộp lại hồ sơ => Sinh viên xem Quyết định tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-mien-giam-hoc-phi-hk2-nam-ho...