Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền MGHP, TCXH, Hỗ trợ chi phí học tập

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc nhận tiền Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số -  Học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2021-2022 

1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 

1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

=> Sinh viên xem Quyết định HK2 tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-2852862872882022-che-do-chin...

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ ngày 06/6/2022 đến 15 giờ 30 ngày 15/6/2022. 

- Sáng: Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.