Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền hỗ trợ chính sách Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận tiền hỗ trợ chính sách dành cho sinh viên khuyết tật, hỗ trợ chi phí cho sinh viên dân tộc thiểu số, Trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học2016-2017.

Khi đi nhận, sinh viên mang theo CMND, thẻ sinh viên.

Địa điểm: Phòng KHTC (A111)