Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm HK2, 2017-2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc nhận hỗ trợ chi phí học tập dành cho SV khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

Sinh viên xem danh sách đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-2182192202212018-ho-tro-ch...

Thời gian: Từ ngày 04/6/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.