Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm HK1, 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2017-2018

1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 

1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ ngày 05/01 - 10/01/2018

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.