Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ sinh viên khoá 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên làm lại thẻ sinh viên khoá 2013.

Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) nhận thẻ.