Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT mua đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt bổ sung năm 2021 như sau:

Thời gian: Buổi sáng ngày 04/02/2021 Hoặc sinh viên nhận sau tết khi đi học lại (vì hiện nay đang hạn chế sinh viên lên trường).

Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) 

Riêng các trường hợp sau chưa có thẻ:

- Võ Đắc Lực

- Hoàng Đức Mạnh

- Phan Văn Huệ

- Nguyễn Thị Diễm Mi

- Trần Hoàng Việt

 => Phòng CTSV sẽ gửi mail cho sinh viên nhận khi có kết quả.

Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau:

            MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ.

            MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới

Sinh viên xem danh sách trước khi liên hệ nhận thẻ