Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên nhận thẻ BHYT đợt 2.

Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 29/01/2016.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ( A.101).