Skip to content Skip to navigation

Thông báo mức đóng BHYT từ ngày 01/7/2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo mức đóng BHYT kể từ ngày 01/7/2024. Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.