Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua Bảo hiểm y tế năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo mua Bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên như sau:

1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế theo quy định như sau:

 - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn

 - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 - Số tài khoản: 25083649

    Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2020

   Số tiền nộp: 563.220 đồng.

2. Sinh viên đăng ký bệnh viện theo link đính kèm 

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên ->  sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2020.

3. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 09/12/2019

4. Sinh viên phải cập nhật số thẻ BHYT theo danh mục khảo sát và tự chịu trách nhiệm các thông tin đã cập nhật.

Sinh viên xem thông báo, danh mục bệnh viện chi tiết đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/node/540744