Skip to content Skip to navigation

Thông báo làm đơn gia hạn học phí, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện đóng học phí đúng hạn. Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên làm đơn gia hạn học phí  như sau:

Form đăng ký của SV:  https://student.uit.edu.vn/sinhvien/dkgiahanhp (menu Sinh viên -> ĐK gia hạn học phí)

Sinh viên đăng ký từ ngày 09/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021.

Lưu ý:

  - Học phí xin gia hạn là học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021

  - Sinh viên phải thanh toán hết nợ học phí của năm học trước mới được đăng ký học phần và được duyệt đơn xin gia hạn học phí.

  - Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm đơn gia hạn học phí sau thời gian quy định.

  - Sinh viên phải kiểm tra thường xuyên trạng thái đơn gia hạn của mình qua email sinh viên có được xác nhận hay bị hủy. Nếu bị hủy sinh viên xem lý do bị hủy và đăng ký mới.

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.