Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2017-2018, đầu khoá 2017

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2017-2018, đầu khoá 2017

Phòng CTSV xin thông tin về đợt kiểm tra tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu Khoá 2017, đầu năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian làm bài: 60 phút - từ 21:00 ngày thứ hai 25/12/2017 đến 7:00 ngày thứ sáu 29/12/2017

Đối tượng: Tất cả các Sinh viên chính qui (SV tự do không cần kiểm tra) đang còn học ở Trường (Tình trạng là "đang học" hoặc "cảnh cáo").

Link kiểm tra: https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=52362 (các bạn có thể làm ở nhà hoặc làm ở máy tính ở Thư viện/Phòng máy)

Nếu có thắc mắc các bạn hỏi ở forum: https://forum.uit.edu.vn/threads/68031 nếu có tính chất cá nhân thì các bạn email cho email toannv@uit.edu.vn 

Các bạn phải hoàn thành >= 80% số câu hỏi mới đạt. Mỗi bạn được làm tối đa 2 lần. Điểm cuối cùng là điểm lần kiểm tra sau cùng. 

Tài liệu: Tài liệu slide cung cấp trên forum có thể chưa cập nhật là phiên bản mới nhất. Do đó các bạn cẩn thận đọc kỹ câu hỏi nhé.