Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra hồ sơ nộp chế độ chính sách và bổ sung hồ sơ thiếu HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, lớp.

Sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101) hoặc  tại forum https://forum.uit.edu.vn/threads/68563

Thời gian: từ ngày thông báo đến 16g30 ngày 30/3/2017.