Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả BHYT - đợt bổ sung 10 tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế năm 2022 đợt bổ sung.

Thẻ có hiệu lực sử dụng: từ ngày 01/03/2022 đến 31/12/2022.

Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo...

Sinh viên đăng ký ở KTX thì không có tên trong danh sách mua BHYT ở Trường.

Riêng 2 trường hợp (19522482 Trần Quang Tuấn và 21521786 Quách Bảo Minh) đóng tiền mua BHYT ở đợt bổ sung này sẽ được Trường hoàn trả tiền BHYT đóng dư vào Quý 1 năm 2023.

Sinh viên xem danh sách kết quả được cấp thẻ BHYT 2022 đợt bổ sung đính kèm.