Skip to content Skip to navigation

Thông báo họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chính xác, công bằng và minh bạch, Phòng Công tác Sinh viên thông báo trình tự họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống http://drl.uit.edu.vn bằng tài khoản chứng thực và kiểm tra các hoạt động tham gia trong bảng điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 (các hoạt động được tính từ ngày 07/9/2020 – 28/02/2021). Trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại, sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức hoạt động và các đơn vị tổ chức hoạt động phải giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại của sinh viên trước ngày 19/3/2021.

Nếu sinh viên vẫn chưa hài lòng về kết quả giải quyết thì sinh viên liên hệ về Phòng CTSV qua form https://forms.gle/5cfbCfFACywxEJ7n6 trước ngày 24/03/2021 và theo dõi kết quả giải quyết tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ge7Ww91d4BbJ89xM_quhWJTCDCAYHvGn...

Bước 2: Các lớp tiến hành họp xét:

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến đến trước ngày 24/03/2021

Thành phần: Cố vấn học tập, tập thể sinh viên lớp. Cuộc họp phải có từ 2/3 số sinh viên tham dự.      

Nội dung:

  • Đánh giá mức độ hoàn thành của Lớp trưởng:

+ Nếu có từ 70% trở lên SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành tốt.

+ Nếu có từ 50% đến dưới 70% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Hoàn thành.

+ Nếu có dưới 50% SV tham dự cuộc họp đánh giá lớp trưởng hoàn thành nhiệm vụ thì Lớp trưởng được xếp loại “Không Hoàn thành.

  • Bình chọn sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tổ chức (tối đa 10% SV lớp; nếu là số không nguyên thì được làm tròn lên thành số nguyên - ví dụ: 8,3 làm tròn thành 8; 7,5 làm tròn thành 8): từ 50% trở lên SV tham dự cuộc họp đồng ý.
  • Giải đáp thắc mắc liên quan đến điểm rèn luyện sinh viên của lớp học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Bước 3: Sau khi họp xét các lớp gửi hồ sơ họp theo mẫu (kèm theo) qua Cổng thông tin đào tạo trước ngày 28/3/2021.

Bước 4: Sau khi tổng hợp và cập nhật các hoạt động, Phòng Công tác Sinh viên sẽ công bố điểm rèn luyện sinh viên trên website: http://ctsv.uit.edu.vn.

Lưu ý:

  • Khóa 2020: Điểm tối đa ở mục 1.5