Skip to content Skip to navigation

Thông báo “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2020

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM” năm 2020.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM

Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng Sau Đại học và Khoa học Công nghệ gồm:

  1. Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  2. Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);
  3. Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
  4. Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;
  5. Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp về Phòng Sau Đại học và Khoa học Công nghệ 05 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển và gửi file qua địa chỉ email: cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 15 tháng 12 năm 2020, File nén bao gồm: dạng .doc (hồ sơ 1, 2) lưu tên cú pháp SV-HoTen- <đon xin/thongtin>.doc , dạng .pdf (hồ sơ 3, 4, 5).

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 21/11/2020 đến 16g00 ngày 15/12/2020