Skip to content Skip to navigation

Thông báo đóng học phí HK2 năm học 2018-2019

Hiện nay đã có thông báo đóng tiền học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy. Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên nắm thông tin.

Sinh viên xem link chi tiết tại http://khtc.uit.edu.vn/content/thong-bao-vv-thu-hoc-phi-hk2-2018-2019-he...